شاعران بختیاری در سال های اخیر بسیار حرفه ای پیش رفته اند و شعر بختیاری را پابه پای شعر فارسی و با همان سبک و سیاق امروز می سرایند و این خود نویدی است برای زبان(گویشی ) که خطر نابودی تهدیدش می کند.

دوستان و شعرای (فعلا) بی کتاب همتبارم را که می شناسم برایتان معرفی می کنم:اگر دوستی را معرفی نکرده ام دلیل عدم شناخت من بوده شما خواننده ی گرامی می توانید در معرفی دیگر دوستان مرا یاری دهید.

۱- کورش کیانی قلعه سردی:

برای بهمن علاالدین:

یَه جا همه ی قهقه ی کَوگِ درینِه/دادِن به تو تا ختم کُنِن خوندِه گرینِه

تو مثل دلایی خوتی و دار و در و دشت/هم خوش خَوَری دیدی و هم بد خَوَرینه            

کارونی و هرشَو یه وُلاتینه کنی سیر/کس جور تو نیِدم بِکَشه دربدَِرینه

تو جور کُناری گِله از بخت چه داری/مَردم اِزَنِن برد ،درختا ثَمرینِه                  

مِن شعر تو اَفتَو تَره ری مَهنِه بِووسه/کی جور تو نادِه کِلِ یَک کُر دوَرینه

تِینا تو پیا بیدی و مَندی و خِریدی/ از قافله ی گل غم یارِ سفرینه

داس مَه نُو وَسته به مِن کِشته ی کُهسار/ بهمن مو دلُم خینه بخون بَرزیَرینه

<><><>

۲- فیض اله طاهری اردلی:

تا لوته غزلخون إکنی باز به آواز

رونق إگره باز به ایل چوپی و سرناز

 

وختی همه مالانه إخونی که جَم آبون

دُرگل همه سرمستِن و کُرگل همه چوباز

 

بند إز دل آدم إیبره سوزِ شُلیلِت

سازی نتره بی نفست کوک کُنه ساز

 

مقوین إکُنی بُلبُلِنه تا که إخونی

کوگون همه إز یاد إبرِن چهچه و آواز

 

سرمشق گِرهد کوگ ز تو خونده گرینه

با إسم تو مشهور ووید کوگ به تاراز

 

داوود مَیَر معجزِسِ داده به تشنیت !

یا دستِ نکیسا کُنه با نایِ تو اعجاز ؟

-  -   -

بهمن تو بیو باز یه دم ایلِ بخون سیم

با بنگ تو ایلمون إبوه هُمدل و هُمراز۳-آرمان موری احمدی:

قسم وُر افتو و وُر دار و وُر بَرد/تَشِ عشقِت به جونُم نیبوهِه سرد

نُهادی تَش به جونُم تا بِسوسِه/که اَر افتَو بیا زِس ایگُروسِه

۴-وحید کیانی:

 دلِ بی مونسُم چی بافه زردِه/تَش و تُنگِس نمَند و کور و سرده

 به تَمدارِس نمَنده بیت واپا / دلِ مو عاشقی سَرچالِه گَردِه

 ۵-محدثه الماسی:

چی تو کم داره خدا سر گِلِ بی سامونِس/چی مو کم نید که سَرعشق تونادِه جونِس

 هونِه که بیتِ تیا کالِتِ بسته، مو فقط / تِرِکِستُم به غزل تا بُوَرُم فِرمونِس

۶-سیما منجزی:

هو که سیر وابید ز خوس قیت خدا سی چنسه/دردی که رهد به گرونی دی دا سی چنسه

او حیا رهد ز سرس وسته به غرنو نوم و نا/زک تی درده زلیخا دی حیا سی چنسه

آس اوید تیشه ن جا کوه منه مزگ خوس آورد/کر کوه کن جر و جر وا کر شا سی چنسه

بیژن ار منه چه شو دلبری وا مه اکنه/گله از قسمت و از بخت سیا سی چنسه

هو که بی سازم ابازه سر ناسازی بخت/ترکه بازی منه دو غرغر شا سی چنسه

هو که آستاره به شوگار دلس تو اکنه/مه تره شوسه بلا کرده تنا سی چنسه

دالو ار لشک تر خوس نگرهده ثمری/تر بو رهده کر بی بو و دا سی چنسه

هو که خو رهده دلس بال گدار شو مه/دی خدا زیده غم افتو و سا سی چنسه

هو که حرفس ز اول وسته سر زون همه/پر و پوش متل غاز و کلا سی چنسه

۷-زهرا گداپور:

       مِنِ آسمون کی بُهون ایزَنی/سری وی دلِ شو سِهون ایزَنی

        بُهونِ دلم بی ستینِ بیو/ دو کاسه ی تیَم رنگِ خینِ بیو 

۸-مریم موسوی:

       چِقَد سیلِ تیا کالِت قشنگه/نشستِن ری به ری مالِت قشنگه

        اُوِیدُم پرسُم احوالِت نبیدی / چِقد پرسیدِن حالِت قشنگه

۹- محمدرسول سعدی جلیلوند:

مو وَندُم مینِ وارگه جُل و جامِ/کشیدُم ری به قبله دَس و پامِ

مو مَندیرِ تو مَندُم تا خروسخون/ خوَر زِ تو نَوِید بستُم تیامِ

به خَو دیدُم که دی دوسُم نداری/اُوِید بادی و تیچنید بافه هامِ

اِگفتی دَس نِهادِن بیخِ تِشنیم/وُ یا اشکَسته بیدِن زونیامِ

به پَنگاله اِزیدُم مینِ کَهپو/به هر دو دَس اِکَندُم سیت میامِ

زِ خَو فیچِستُم و دیدُم دُرو بید/نماز خوندُم گُدُم شُرگِ خدامِ

۱۰- رامین طهماسبی گندمکاری:

لَو گِریوه گله دارُم ز جفا کوریه یار/که مونو بخت مونه کِرده سیا چی شَوِ تار

تِکی دادم بس و گُهدُم که ستینِ دِلُمه/اِشکِنا لِشکِ دلُم چی مَتَلِ بَرد و کُنار

مو دلُم خش بی که وا جَهره عشقت بوَریم/تَک و تِینا مونه هِشتی مِنِ رَه بالِ گُدار

آسمونُم پرِ آستاره و مه بی وا تو/بی تو شَووه همه جا و گِرِده اَور و غُوار

عشق تو خین مولُم با که چینو خوارُم کِرد/بی کس و رُنده اَویدُم به مِنِ مال و تَوار

غمِ بی مهری گل لَو دَگِه وَندِه به دلُم/ مو رِچِستُم زِ غمِس مَندُمِه تینا سَرِ وار

پازِنِ هفتِ مِنِ مازِه چغاخور بیدُم/زِهدی و وَندیمه وا تُر زِ نوکِ کُهِ کَلار

دَهسِ مهرِسِ ایکَشی دَهسِ غَمِس پَس ایزَنی/دل پر خینُمه چی اَرغُدِ مَشکی به مَلار

دلِ مو خین تر از روشنه که واغم ایگُ/ گاگریوُ دِلِسه وا کُنه سی تَنگِ مُنار

<><><>

۱۱- آرمان حدادی:

  دلُمه رُفت و رو کِئمه بیو دی/ خیالِن سی تو خُو کِئمه بیو دی

   چه زُم دیدی نیاهی وا دیاری/ مو سی تو خین و چُو کِئمه بیو دی

۱۲-غلامرضا محمدی:

تش نهاد گوشه دلم بختم سیا بید/آرمونم نی ورا طالم سیا بید

شور و فریاد تونم دی نی گرم جا/ نشینم پا زردکه بنگس کنم یا

دیری تو سی دیدنم نی بو فراموش/یاد منه دلم هی ایزنه جوش

بی بفا ز دلبرت یادی نکردی/ تو کمی ز دیدنم شادی نکردی

تو مون داغ به دلم تا ری سیا بوم/دشمنون شادی کنن کو ز تیام بوم

غرش اور بهار تر کرد دلامون/ زردکه فصل بهار وید وا نهامون

۱۳-وحید محمدی دشتکی:

آرنگ و شرنگت غم دنیان ورزن/بنگی که ز تشنی تو درا دردم چزن

نیگوی سی چه بهدنگ نشینیم و ایشنیم/شیرینی بیتات او دون من مزن

****

آرنگ صدات خین رگ من اون جوش/وا قند کلومت اکنی زهر من نوش

تا زخم دلم لیز بگره درد بخوسه/ گوشواره ز بیتات بسازم بونم گوش

<>><><>

۱۴-علیداد رحیمی:

۱۵-رحیم جلیلی:

به زِله روز سیاهی/مَه نُو،رَهنِه بَلا کِرد/چُِمِ سردی /وَندِه بیدِن به چَمِ سَوزِ وُلاتی/هو چی بالِند بی فِر/مر تَشی وَندِه به ری کُر/التفات آسمونِس/که ستم کِرده به ای دل/مو قسم خَرده/ به داری:مفتلای سرِ لِشکُم/ و ز بادری به تنگُم/کی خون بِدِن زِهِشتُم/چی شکالِ هَندِ زاری/مَنده بی خُس تک و تِهنا/سا بلا دار صدایی/زیدِه بی سر به ولاتی/ تا بگو هِی جار !دنیا

۱۶-افرا عسگریان:

کَد بسته و چوقا به وَر و کهنه جِهالی/کیخسرو ایلی تو و کُر گَهپهِ ی مالی

شانامه نِویسا همه مَندیر تو بیدِن / رُستم ز تونِه یا که تو خُت رستمِ زالی

۱۷-قاسم سلیمانی: 

اَشنیدُمِه رَهدی و دیِه تِی مو نیاهی / دردت به سرُم مَر ز دلُم وِیده خطایی   عشقِت کُجِنه؟سیچه مو رَهدُم ز خیالِت؟/ ای کُر دیه نی مینه دلِت مهر و بفایی

۱۸-مصطفی محمدی:

هر کجا سیل کنم وا نُهامی/ فِرکُمی، جونُمی ، سو تیامی

چی کموتر دلُم جَلدِ تی تِه /هر چه فِرِس اِدی ری به ری تِه

دی بیو ناله هام کُ نِ کَر کِرد /گیروه هام تیگِ اَفتونِ تَر کِرد

بس که بُنگِت زَنُم هی شو و روز / گوش کُه هم زِ جارُم زَنه سوز

مو نِدونُم زِ چیده دل تو / که اثر نیکُنه بس تَش و اَو

چندی چی اَفتوگردون اِگَردی / رنگِت از سوزی لِرِست به زردی

مو ندونُم که وا کُ بُهونه / کوگِ مستِ دلِت هی اِخونه

هر کجا بار وَنی وا نهاتُم / شیرِ دات لَج مکُ خاطر خواتُم

کم ز لیوه گری هام حوار کن / تیگ نِویسِت مونُم کم فِرار کُن

۱۹-هادی قنبری:

   اُوید ری به مالا مَنُم بادِ چپ/یَکی نی دراهه یه امداد گپ

    وُری کَوگ تاراز از نو وُری / سی چه دی مِنِ مال دِر نیخوری

۲۰-سلیمه موسوی: 

دلُم ایخو تیَمِ چی تیَتون خَو بُوَرِه/ بِنشینُم سرِ رَه سایَمِ اَفتو بُوَرِه 

یه دَمون جا بِگِرُم،کی چ مو بختش خَوسی/شوک و شو پِر سرِ هر لِشکِ درختش خوسی

۲۱-موسی عباسی:

مِن کمند زلفَلِت اَمشو وِ گیر اَبیدُمه/مِسِ کوگ مِن قفس انگار اسیر ابیدمه

صب و دیندَت اومَمه الان پسینه کوچَنی/مِن همی صُب و پسین باور که پیر ابیدُمه

۲۲-افشین شیخ زاده:

           گُهدِن که فقط صدا ایمَهنه/ آدُم ایرِه و خدا ایمهنه

            کَوگی که یه عمر عاشقی خوند / می سینه ی عاشقا ایمَهنه

۲۳-علی مرادی :

مثل کبوتری که به دونم در ایکُنی/هر شو سی اومدنت پرپر ایکنی

هر شو که مه-که کِی بُنو مالِ آسمون-/لاله ی خدان دم یه سِتینی بر ایکنه

۲۴-انوشیروان ظفریان :

۲۵-لیلا صالحی:

۲۶-اصغر محمدپور:

ای تش و تنُگی که ز دی سوختمِه / مثل خمیرُم که غمِت پختمه

مثل خمیرم که سر تاوَه تُم / عیدِ و قربونیه مو کاوَتم

۲۷- نصرت اله حاتمی:

ای کِلوس کوی غارون پَ دَ تا کی خوی بیوی/میخک بوی بُهارون پَ دَ تا کی خوی بیوی/

 کوگ خوش خونُم بَلیتا خشکِن اَ داغِ صدات/ قاصد هر اور و هر بارون پَ دَ تا کی خوی بیوی

 ۲۸- آرین بختیاری:

 یه وختی،یه مِینا بَنَوشی،یه سال/ یه روزی یه چوخا به کولی ز مال

 یه بِرنو به دست و یه اسبِ کَهر / یه عاشق گُرهدِن اون از لَلَر 

یه شِر روز و صحرا ،یه شِر شَو به کُه / یه جو اَو مِن مال و برفَو به کُه

چِقد زِنده ئی ری به را بی اُسُو / به جا بَرزیَر ، کَخُدا بی اُسو

نمندَک ، نه سَر ، نه سواری به جا / گَله رَ و مَندَک غُواری به جا

 بیو بال وا کُن مِنِ آسمون / بلاکُم بجورُم ، ز افتو نِشون

بوَِِن تا بِوینُم که مَردی هَنی / چی اَفتو ، غروپ اَر نکِردی هَنی

پَ کی دی مِن چاله ایبازِه تَش / سیاهی بَسه ، تا کی ایسازه تَش

بهونا مِنِ شَو گُم اوبیده نِه / پیایَل رَوارَو گُم اوبیدِه نِه

یَکی نی بگو آخر ای آسمون / چه مَنده زِ ماهم یه مُست استخون

بیو استخونانِ ، جَم کُن خدا / ز دنیا یه ایلینِه کم کن خدا

<><><>

۲۹- امام بخش ظفری:

مونه بگو که مندیر طیفونم/ذوقم ز گدار رد نیبو/ایخم ز دور رووه برمس/ بالنده خیالم هنی سور الوه/ من آسمون و دینس ایگرم/ مایونی که کتل بستن سی شعرم /تی ره یه قسم تیمن کردم/ تا واس شعرم بشورم و نو نوارس کنم / ارسم نرسیده به مرزنگ/ رچسد

۳۰-ایران میر احمدی:

می تاریکیا کپر/ عشقم تو تینا برچ ایزنی/په قرار بی تابی شو و روزم/مهواره آسمون بی کسیم/ دلدار غیرتیم بیو وا دیاری/ تا تیامه چی گل تمدارم زیر پات بنم

۳۱- ثریا داودی حموله:

بیایین زی پر زینستو پر بگیریم/ره ایلراه بازفت سر بگیریم

بیایین تا ستاره به زمیم نهد/ز اسم و رسم مون نامی به جا هد

دواره دس به گرز و برنو آبویم/گپ و کوچیری ره و هم ره آبویم

به تاراز پشت بدیم وا گویل مال/ز شادی پر دراریم و دو تا بال

به بسم الله و گرگ به گداره/ رویم جا وارگه هامون باز دواره

اگوم گویل ایاهن وا نیامون/کنن لتی سرامون و سیپامون

اگوم پیغوم ادن به کر بی دا/ دو دسمالی به رقص ایا و بی پا

<><><>

۳۲-علی اکبر مرادپور:

۳۳-مرید محمدی:

ترکسته افتو که غوغا کنه/منه توف سرما خونه جا کنه

ترکسته تا برفل او کنه/ به چوغون و سرما ریه وا کنه

ترکسته تا از منه برف و یخ/کلیرانه پیدا به صحرا کنه

ترکسته گرما بده مین دلا/همه جان چی روز روشنا کنه

ترکسته افتو سی درمون دل/به که چیر صد چشمه ورپا کنه

ترکسته افتو بیاهه به که/به گل دشتنه پاک رسوا کنه

بهاره دیه باد و چوغون گذشت/بجنبین که افتو نره سا کنه

منه برق افتو وریستین ز پا/ که دل هانه پر نور و گرما کنه

نویده به عالم چینو افتویی/ که ایطو به مین دلا جا کنه

بجمنین که نورس ز دستمون نره/ هونه که غم و درد پیدا کنه

همه وارگه هانه آراشت کردنه/ که افتو میر او چو شال وا کنه

<><><>

۳۴-نصراله باندری:

برچه برچه ری گلم ایگوی چی برچه افتوه/ای بلیوه چشم کالس جور مهره شو توه

سو تیه نیمهنه سی مو هر دومون نی بینمش/نور ریش ار نبینم روزگارم چی شوه

تیر مرزنگن که وا قهر ایزنه به مو/کار دل خین خردنه و کار چشمم خین اوه

آسمون اوری بیار وایک گریویم صو و شم/ایقذر تش ناده و جونم که لاشم پر توه

<><><>

۳۵-مجتبی بخشایش:

نه خاری و پاته نه خینی و دل/ لو رو بشینی پسینی و دل

بهون ری به افتو درنگ ملار/پلاته بووسه چویل کلار

دلم وا دلت مهروونی کنه/لوت وا لوم بایه خونی کنه

و صحرا کل و گاله وا راس بو/ پر میخک و گل برنجاس ابو

<><><>

۳۶-هوشنگ بهداروند:

 بیو بوین که دلم چنده بی قرار تنه/ تموم روز و شوم ذکر انتظار تنه

بیو قنات دل حشکم چو دریا کو/منه تو وا نفس نرگسیت وا پاکو

دلم چو بال یه بنگشتیه که اشکسته/دلم چو کهنه سواری ز اسب ورسته

بیو که سر بنهم سر زونیت و خو بورم/ بیو تو قبل یو که جور خار او بورم

بیو که ترنه دنیا ز داغت اسبهده/دیه کسی به کسی دست دوستی نهده

مهل که رسم هیاری چو مرده پیسه به گل/پفی بکو به فانوس دی گرهده دل

بیو که دست همه لااقل به نون برسه/ بیوکه به مردم دواره جون برسه

<><><>

۳۷-محمدرضا داوری شلمزاری:

چن ساله که دی هی هی و هی جار نیشنی/دیر آویدیه از خوت و دی وار نیشنی

کلخنگ و بن ار که بپرسن ز تو دونی/ریواس و چویل و گز و چندار نیشنی

هر روز رد ایبوی ز پهلی که کلار/عیب سی تو ای کر که تو کلار نیشنی

۳۸- عباس شکیبا:

ای تیل کور تو واکن دلم/غار نشینم نه اوید گلم

وا تش تنگی که زدی مالمو/تیر وشنی ای تیل کال مو

مو که اسیرم مین ای ایل و مال/تیزی ماهم مین شو هلال

جمعه ابو هی دل مو تنگ ایبو/ بیخودی خس قیصری سی جنگ ایبو

ایگن هزار و صد و شص سال پیش/ای کهکشون آستاره آورده پیش

تا گل نرگس لوسه وا کنه/ بیاهه و دشمن رسوا کنه

دل خو اسیر تیل زاغسه/ گاورسی از کاکل او باغسه

بیو که مالا همه مندیرتن/تی به ره یهه نظر سیرتن

ئی دل مو ساز چپی ایزنه/ ز درد خوس هر جا گپی ایزنه

<><><>

۳۹-مجید فرخوند:

 ور زیر غمت حیرد و حویرم کمکم کن/زورم به غمت نیره مو پیرم کمکم کم

دیده ی که چطو برد اتپه ور من هره /همجورو منه عشق تو گیرم کمکم کن

۴۰-گودرز رزمگاه:

دلم از رنج زمونه به غم مو چه بگم

روز و شو روزی مو دود و دمه مو چه بگم

شیرخور بیم که دام مرد و مونه تینا هشت

پنجه شندن به مو که بد قدم مو چه بگم

رود کارون حدیث غمم گوش گرهد

سی هنه کی چینو در پیچ و خم مو چه بگم

بخت و اقبال همه چی بره ی دست آموز

بخت مو چی بزکوهی و رم مو چه بگم

مو فقیرم ابرم دست نیازم به خدا

چونکه هو صاحب جود و کرم مو چه بگم...

۴۱-عباس ارشاد:

ایر نی وند خدا باد شهرنه سرم

نیکرد زی همه صدق صفا هو دربدرم

چی برد ناده سر برد تا تکون خردم

به جرم سر سوکی هام هیرد اوید کمرم

هزار دفه به خم کردمه الا نرفین

خداکنه بورن مال سی بوم خورم

چی شهریار بیدم من ولات خم اما

ایچو کسی بره و بیگ نیکنه به ورم

همه به سرزنش ایگن که شهر سی چنته

ایگم ایخوم بنماهم به شهری یل گهرم

۴۲- حسین مددی:

فصل بهار دودر مال شونه به تمدار ازنه

نقش گل لاله ی سهر به یاد دلدار ازنه

گوش بگرین و صدای جرینگ جرینگ کرکیتس

نغمه و آهنگ غمه از دل ریشدار ازنه

وا دلی غمبار نشست ری تمدار

هرسا گلاوی تکست ری تمدار

۴۳- شاهین پور سالار شجاعی:

 او پیایی که شو و روز به کوه و کمره

تیله شیری ز خمونه کر چوقا به وره

چی پلنگی اغرمنه به شو تار و سیا

تو اگوی خس منه شوگار طلوع سحره

که زرده اغرمنه همه شو حرف ازنه

اگو سرده منه ایلاق و مجال گذره

اس که مال اکنه بار و اجئمه

بهترین بیت و غزل شئنه ی اسب کهره

تو "شجاعی" به کی اگوی ز صفای گویل

ز صفا قوم و کست هر که نیشنیده کره

۴۴-احمد عبدالهی موگویی:

۴۵- مرید شهبازی:

 یار مو داره ایا ناز و اداس بنیر

چی چویل پادنا کنج میاس بنیر

تی و برگن من ریس یا که هلال مه نو

خال ور کنج لوس چال گپاس بنیر

کد بالاس اگهی سرو  ولی سرو روون

چی کلوس دم برف ساق پاهاس بنیر

ار تو نیدی شو یلدا که سیاهه و باند

تا که مینانه ز سر وند پلاس بنیر

بی بفا نیکنه رحمی به حال دل مو

چه کنم کافر دل جور و جفاس بنیر

ار اخوی زئم دل و روز سیاهی چی مو

تیر مرزنگ و تی های سیاسه بنیر

خس ادونه که دلس وا دل مو خرده گره

نئزنه حرف خسه شرم و حیاس بنیر

پیر وابید دیه ز غم هو شهوازی

دل پر درد مو و او کد والاس بنیر

 <><><>


موضوعات مرتبط: شعر بختیاری ، شاعران بختیاری ، شاعران بی کتاب بختیاری

تاريخ : پنجشنبه شانزدهم اردیبهشت 1389 | 21:8 | نویسنده : فریده چراغی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.